Aktuális

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!

Tájékoztatjuk Önt, hogy ingatlanának szennyvíz elvezetése érdekében Hercegszántó Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be Európai Uniós és Költségvetési pénzügyi források megszerzése érdekében amit megnyert, ezért a szennyvíz közm? építés el?készítése folyamatban van.

A beruházás részben lakossági pénzeszközök bevonásával kerül finanszírozásra, melynek érdekében 2009. december óta folyamatban van a közm? építéssel érintett területeken a víziközm? társulat szervezése.

A társulat szervezési munkáit szervez?k végezték, akik lakókörzetükben felkeresték az ingatlan tulajdonosokat, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használókat, és velük egy el?zetes szándék nyilatkozatot írattak alá.

A vonatkozó törvényi szabályozás szerint (2009 évi CXLIV törvénnyel módosított, „1995 évi LVII. Törvény, a vízgazdálkodásról”, illetve „A Kormány 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelete, a vízgazdálkodási társulatokról ) amennyiben a közm? építésben érdekeltek több mint 2/3 - os többsége ezen nyilatkozatot aláírja, akkor a társulat megalakíthatóvá válik, és minden ingatlan tulajdonosnak fizetni kell az érdekeltségi hozzájárulást.

Az eddigi szervez? munka áttekintése alapján látszik, hogy a társulat megalakulásához szükséges többségi akarat ( aláírt nyilatkozat) megvan.

Mint az a szervezés során tartott lakossági fórumokon is elhangzott azon ingatlan tulajdonosok, akik aláírták a belépési nyilatkozatot - a társulat alapító tagjai - mentesülnek az ingatlan szennyvíz csatlakozási tervének elkészítése alól.( tervkészítés díja: 40 – 50 000 Ft)

Fentiek értelmében kérjük, hogy saját érdekükben szíveskedjenek a mellékelt belépési és  tulajdonosi nyilatkozatot aláírni, azért, hogy a társulat alapító tagjai lehessenek.

A társulat alakuló közgy?lése akkor határozatképes ha azon az érdekeltek, érdekeltségi egységre számított 2/3 - os többsége jelen van, vagy meghatalmazott képvisel? úján képviselteti magát. Ezért a kialakult gyakorlat szerint azt kérjük  a megalakítandó   társulat érdekeltjeit?l, hogy a szándék nyilatkozaton adjanak meghatalmazást a területi szervez?k számára, az alakuló közgy?lésen való képviseletre. Erre azért van szükség mert a megalakításra tervezett társulatnak több mint 3000 tagja lesz, és az alakuló ülés csak akkor lenne határozatképes, ha azon legalább 2000 érdekelt jelen lenne.


Az Ön területén dolgozó szervez? adatai,:

                                                     -----------------------------------------------------

A szervez?nek nem sikerült Önnel kapcsolatba kerülni ezért ismételten kérjük, hogy a melléklet el?zetes szándék nyilatkozatot és tulajdonosi nyilatkozatot szíveskedjék kitölteni, aláírni és azon a meghatalmazást adni a szervez? számára az alakuló ülésen való képviseletre.

A nyilatkozatot  - lehet?leg 10 napon belül - kérjük, juttassa el a Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

Hercegszántó.   2010.04.15-én

 

    Segítségét Tisztelettel Köszönjük:                                        Viziközm? Társulat

                                                                                                                  Szervez? Bizottsága

 

   TÁJÉKOZTATÓ

Nagybaracska – Hercegszántó - Gara Szennyvízközm? Épít? Víziközm? Társulat megalakításának jogi-pénzügyi feltételeir?l

Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkez? gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb szervezetek részére.

A víziközm? társulatok megalakításának, és m?ködésének rendjét, az „1995 évi LVII. Törvény, a vízgazdálkodásról”, illetve „A Kormány 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelete, a vízgazdálkodási társulatokról” szabályozza. 

 

A víziközm? társulat megalakulásának célja, hogy egy adott területen az un. érdekeltségi területen a szennyvíz csatorna és szennyvíztisztító telep építését  az Önkormányzattal közösen megvalósítsa

.

A társulat megalakításának feltétele, hogy a megépítend? víziközm? rendelkezzen, vízjogi létesítési engedéllyel felszerelt kiviteli tervvel és ezen terv pontosan tartalmazza azon területet és ingatlanokat, melyek, közm? ellátásban részesülnek. Ezt a területet nevezzük érdekeltségi területnek.

Az adott érdekeltségi területen akkor alakítható meg a víziközm? társulat, ha az érdekeltségi területen ingatlannal rendelkez?, vagy azt egyéb jogcímen használó érdekeltek, - összes érdekeltségi egységre számított - több mint 2/3-os többsége, egy el?zetes szándék nyilatkozat aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy az adott közm?vet meg akarja építtetni, és vállalja az ezzel járó költség az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését.

 

A társulat szervezésének els? lépéseként mindhárom érintett településen 2010 év februárjában   lakossági fórum került megtartásra melyen önkéntes szervez?k kerültek kiválasztásra, és lakókörzetükben megkezdték a természetes személyek el?zetes szándék nyilatkozatainak begy?jtését.

 

A társulat szervezésének második lépéseként a nem természetes személy érdekelteket, tehát a jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkez? gazdasági társaságokat és egyéb szervezetek jelen levelünk formájában megkeresésre kerülnek, hogy a melléklet szándék nyilatkozaton a társulatba való belépésüket jelezzék.

 

A társulatnál egy érdekeltségi egység után fizetend? érdekeltségi hozzájárulás nem természetes személyek esetén 100 000 Ft lesz, melyet a társulat tagjainak várhatóan: 2010. július 25.-ig kell a társulat számlájára- az err?l szóló kivetési értesít? alapján befizetni.

Hogy történik az érdekeltségi egységek meghatározása?:

A megalakítandó társulatnál egy érdekeltségi egység 250  liter / nap szennyvíz kibocsátásnak felel meg. A természetes személyek esetén ez gyakorlatban egy lakáshasználat átlagos szennyvíz kibocsátásának felel meg  naponta.

A nem természetes személyek vízfogyasztási adatai, havi vagy éves bontásban beszerezésre kerülnek a szolgáltatótól, és ez alapján megállapítható a napi átlagos várható szennyvízkibocsátás. Természetesen a vízfelhasználás jellegét is figyelembe kell venni. ( pl  egy pékség vagy szikvíz üzem esetén a víz egy része beépül a termékbe)

Fentiek szerint megállapított várható napi szennyvíz kibocsátás és az egy érdekeltségi egység mér?számát képez? 250 liter / nap szennyvíz mennyiség figyelembe vételével kerül meghatározása a leend? társulati tag érdekeltségi egységeinek száma, így fizetési kötelezettségének nagysága is.

Az Ön által képviselt nem természetes személy havi vízfogyasztásáról rendelkezésünkre állnak a szükséges adatok, így természetesen  egyszer? matematikai m?velettel meg tudjuk állapítani az Önökre számított érdekeltségi egységet, és az ebb?l számított érdekeltségi hozzájárulás nagyságát is. Ugyanakkor szeretnénk arra lehet?séget biztosítani, hogy a lehet? legnagyobb korrektséggel kerüljön megállapításra a várható szennyvízmennyiségnek megfelel? érdekeltségi hozzájárulás, ezért kérjük az Önök nyilatkozatát, amennyiben a mért vízfogyasztása, és a várható szennyvízkibocsájtása között a tevékenység jellege miatt jelent?s eltérés várható. A Nyilatkozatot rövid indoklással kérjük az El?zetes Szándék Nyilatkozattal együtt hozzánk eljuttatni.

Ugyancsak tájékoztatom arról is, hogy amennyiben a 2010. július 25-ig befizetend? érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban kezdeményeznie szükséges a határid? módosítását, vagy az egy összegben történ? teljesítés helyett más kérése lenne, azt írásban kezdeményezheti a Társulat Intéz? Bizottságánál.

Amennyiben az ingatlantulajdonosok érdekeltségi egységre számított 2/3-os többsége akarja a szennyvízcsatorna közm? kiépítését és vállalja az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését akkor a Társulat megalakul. A Társulat megalakulásával valamennyi ingatlantulajdonos vagy használó társulati taggá válik és ezért az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése azok számára is kötelez?vé válik, akik a szennyvíz csatorna  m? kiépítését nem kérték, nem akarták. A meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás beszedése érdekében a társulat köteles közadók módjára történ? behajtás útján  intézkedni.

Tájékoztatásul levelünk mellé csatoljuk a nem természetes személyek számára készült el?zetes szándék nyilatkozatot, melyet szíveskedjenek kitölteni, és kérjük szíveskedjenek az illetékes Polgármesteri Hivatal titkárságán  részünkre leadni. Vagy postai úton az alábbi címre megküldeni:

Nagybaracska Polgármesteri Hivatal: 6527 Nagybaracska Szabadság tér 10.

Bízunk abban, hogy jelen megkeresésünk alapján az Önök segítségével  a társulat miel?bb megalakíthatóvá válik: 

 

 Nagybaracska 2010. április 15

                                            Tisztelettel:  

                                                                                                                                                            Bátor Ferenc

Nagybaracska – Hercegszántó - Gara  Szennyvízközm? Épít? Viziközm? Társulat  Szervez? Bizottságának Elnöke

 


EL?ZETES  SZÁNDÉK  NYILATKOZAT

 

( jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkez? gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb szervezetek) 


A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995.(XII. 26.) sz. Korm. rendelet 4.§.(1.) bek. a./ pontjában foglaltak alapján jelen nyilatkozat aláírásával bejelentjük, hogy az érdekeltségünk alapjául szolgáló (alább meghatározott) ingatlanunk közm?vesítésének - mint vízgazdálkodási közfeladatnak - el?feltételeit, a szennyvíz csatorna hálózat kiépítését

                                              

                                                  VÍZIKÖZM? TÁRSULAT

 

létrehozása révén  kívánjuk megvalósítani.

 

 

Cég neve, címe, telefon sz.: ..............................................................................................

 

Érdekelt ingatlan címe:      ..........................................................................................

 

Az ingatlan hasznosítása:   ..................................................................................................

 

Tudomásul vesszük, hogy a Szervez? Bizottság által részünkre el?zetesen megállapított érdekeltségi hozzájárulás ….. érdekeltségi egység, melyet  maximum 100 000 Ft / egy érdekeltségi egység figyelembevételével, 2010.  évben kell megfizetni, a víziközm? társulat kiértesítése alapján.( Az érdekeltségi egységet, az érdekeltségi hozzájárulás összegét és fizetésének módját,  határidejét - várhatóan 2010. július 25. - a társulat alakuló közgy?lése hagyja jóvá)

 

 

Egyben meghatalmazzuk….............................................................................. -t

 

(lakcím: .....................................................................................),hogy a Társulat alakuló taggy?lésén, - mint meghatalmazott képvisel? - cégünk nevében eljárjon, jogainkat gyakorolja, érdekeinket képviselje, és az alakuló taggy?lés napirendjén szerepl? valamennyi kérdésben helyettünk és nevünkben szavazzon

 

…...................,  2010. év.  .............................. hó ....... nap

 

                                                                                  ................................................................

                                                                                                     cégszer? aláírás

Tisztelt Lakosság!

 

A szennyvízcsatorna beruházás el?készítési folyamata további jelent?s el?rehaladást tett.

Az Önök segítségével sikerült megalakítani a lakossági öner? biztosítására a Viziközm? társulatot. A társulatot alakuló ülését 2010. június 3.-án megtartotta.

A TÁRSULAT MEGALAKULT

 

A Társulat tisztségvisel?i:

 

  INTÉZ? BIZOTTSÁG

 

Elnök:    Bátor Ferenc

6527 Nagybaracska  Vasút u. 14/A

Tel: +36-70/458-1923

email: frncbtr2@gmail.com

 

Tagok:

  1. Bancsics Ferenc

6527 Nagybaracska, Tulbanov u. 14.

Tel.: 79/361-633

E-mail: -------

 

  1. Somogyi Tiborné

6527 Nagybaracska Pozsonyi u. 2.

Tel.: +36-70/340-5623

E-mail: somogyigyongyi1@freemail.hu

 

  1. Bujákné Varga Szilvia

6525 Hercegszántó, Vörös Hadsereg u. 67.

Tel.: +36-30/405-4191

E-mail: bujakne75@freemail.hu

 

  1. Rezákné Papp Éva

6525 Hercegszántó, Tél u. 4.

Tel.: +36-70/450-3443

E-mail: rezakne@freemail.hu

 

  1. Nádai Norbert

6522 Gara, Kossuth Lajos u. 27/B.

Tel.: +36-70/330-9184

E-mail: johndeere76@freemail.hu

 

  1. Simon Mihály

6522 Gara, Kossuth Lajos u. 1/A.

Tel.: +36-70/333-6276

E-mail: szajmon007@gmail.com

 

 

ELLEN?RZ? BIZOTTSÁG

 

Elnök:    Sz?cs János

6522 Gara, Dózsa György u. 35/A.

Tel.: +36-30/626-3666

E-mail.: szucsij@freemail.hu

 

Tagok:

Mikos Endréné

6525 Hercegszántó, Dózsa György u. 1/7.

Tel.: +36-70/339-2699

E-mail: mikosne@vipmail.hu

 

Aladics Jánosné

6527 Nagybaracska, Pet?fi Sándor u. 18.

Tel.: +36-20/661-5324

E-mail: aladicsjne@vipmail.hu

  
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat